„Pomocna Dłoń Caritas Diecezji Sandomierskiej dla osób po 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia”

image_pdfimage_print

LOGO na stronę


Caritas Diecezji Sandomierskiej ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Pomocna Dłoń Caritas diecezji Sandomierskiej dla osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia”

Oś priorytetowa 10 Otwarty rynek pracy

Działanie 10.02 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia, Poddziałanie 10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia realizowanego na podstawie umowy nr RPWS.10.02.01 – 26 – 0018/15-00 z Wojewódzkim urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę  Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

W celu złożenia dokumentów należy doręczyć do biura projektu – Caritas Diecezji Sandomierskiej, ul. Opatowska 10, 27-600 Sandomierz, uzupełniony, kompletny  wniosek o zorganizowanie stażu (druk dostępny na stronie internetowej Caritas Diecezji Sandomierskiej, zakładka projektu lub w biurze projektu –  Caritas Diecezji Sandomierskiej, ul. Opatowska 10, 27-600 Sandomierz). Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane. O wynikach naboru decyduje kolejność zgłoszeń.

Ogłoszenie wyników odbędzie się telefonicznie lub osobiście w biurze projektu – Caritas Diecezji Sandomierskiej, ul. Opatowska 10, 27-600 Sandomierz 

 

Załączniki:

Załącznik 1- Wniosek o zorganizowanie stażu

Załącznik 2 – Regulamin organizacji staży w projekcie

 


„Pomocna Dłoń Caritas Diecezji Sandomierskiej dla osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia”

w ramach

Osi priorytetowej 10 Otwarty rynek pracy Działanie 10.02 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia, Poddziałanie 10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia realizowanego na podstawie umowy nr RPWS.10.02.01 – 26 – 0018/15-00 z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę  Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

Okres realizacji projektu: 01.04.2016 – 31.12.2017

Głównymi celem projektu jest aktywizacja zawodowa oraz zwiększenie możliwości zatrudnienia 100 uczestników projektu z terenu powiatów sandomierskiego, staszowskiego oraz opatowskiego, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Projekt ma charakter kompleksowy – przewiduje wsparcie w zakresie:

  1. Identyfikacji potrzeb, zastosowanie Indywidualnego Planu Działania
  2. Poradnictwa zawodowego
  3. Treningu motywacyjnego
  4. Zdobycia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniu zawodowym:
  1. Pośrednictwa pracy
  2. Półrocznego stażu zawodowego

Projekt „Pomocna Dłoń Caritas Diecezji Sandomierskiej dla osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia” skierowany jest do osób powyżej 29 roku życia zamieszkujących teren powiatów: sandomierskiego, opatowskiego, staszowskiego, spełniających przynajmniej jeden z poniższych warunków :

w tym:

 

Każdy uczestnik projektu otrzyma:

 

Liczba osób objętych udziałem w projekcie „Pomocna dłoń Caritas diecezji Sandomierskiej dla osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia”:

 

Efektywność projektu:

  1. Nabycie kwalifikacji przez 100 uczestników (100%)
  2. Zatrudnienie po projekcie dla 39 uczestników,  w tym osób:

 

Dofinansowanie ze środków UE projektu realizowanego przez Caritas Diecezji Sandomierskiej „Pomocna Dłoń Caritas Diecezji Sandomierskiej dla osób powyżej 29roku życia pozostających bez zatrudnienia” wynosi: 1 857 590,10 zł.

Koszt całości projektu: 1 955 424,00 zł.

www.mapadotacji.pl

 

plakat-pomocna-dlon-2016 

Powrót
^