Opatowska 10, Sandomierz sandomierz@caritas.pl (+48) 15 644 55 86

Caritas Diecezji Sandomierskiej

Caritas Diecezji Sandomierskiej jest instytucją charytatywną, której misją jest niesienie pomocy w duchu ewangelicznej miłości, dającej nadzieję na godne życie ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji.

Programy pomocowe


PEAD – Europejski Program Pomocy Potrzebującym

rogram ten realizowany jest na podstawie Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 3730/87 zezwalającej na bezpłatne przekazywanie osobom potrzebującym żywności pochodzącej z zapasów interwencyjnych UE przez akredytowane organizacje charytatywne z terenu Wspólnoty.

Udział w programie jest dobrowolną decyzją podejmowaną co roku przez poszczególne państwa członkowskie. Zgodnie z zasadami określonymi przepisami UE, przedsiębiorcy wybrani w drodze przetargu w zamian za towary udostępnione przez UE dostarczą do magazynów organizacji charytatywnych gotowe artykuły spożywcze.

Wszystkie produkty posiadają specjalne opakowania. Oprócz tradycyjnych informacji (producent, nazwa, data przydatności do spożycia), opakowanie zawiera znakowania związane z programem PEAD: nadruk „Pomoc WE” oraz „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej”. Takie produkty nie są przeznaczone na sprzedaż (stosowna informacja o tym także znajduje się na opakowaniu) i ich ewentualne wystąpienie w obiegu rynkowym jest nielegalne.

Caritas Diecezji Sandomierskiej bierze udział w Programie od początku jego realizacji w Polsce. Produkty dystrybuowane są między innymi przez znajdujące się przy parafiach parafialne zespoły Caritas oraz w ramach parafii. Żywność wydawana jest na podstawie zatwierdzonej listy dla osób oraz rodzin najbardziej potrzebujących i znajdujących się w trudnej sytuacji losowej. Ponadto Caritas Diecezjalna dystrybuuje żywność przez swoje placówki.

Poprzez realizację tego programu Caritas Diecezji Sandomierskiej pomaga najbardziej potrzebującym i ubogim w naszej diecezji dostarczając niezbędne produkty żywnościowe takie jak: makaron, mąka, kasza, płatki, cukier, ser, mleko, dżem, dania gotowe.

PEAD – Europejski Program Pomocy Potrzebującym
EMBARGO

Program Embargo był realizowany w odpowiedzi na wprowadzony w dniu 7 sierpnia 2014 r. przez Rosję zakaz importu określonych towarów i surowców rolno-spożywczych. Celem tego Programu było rozdawanie owoców i warzyw, których nie udało się sprzedać krajowym sadownikom w związku z rosyjskim embargiem. Produkty te trafiały do osób najuboższych. Warunkiem koniecznym do spełnienia było określone kryterium dochodowe, które było weryfikowane przez Miejskie lub Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej. Każdy, kto spełniał kryteria dochodowe mógł otrzymać owoce lub warzywa. Dla osób samotnych dochody nie mogły przekraczać 813 złotych miesięcznie, w przypadku rodzin dochód na jedną osobę w rodzinie nie mógł przekroczyć 648 złotych.

Program Embargo został zrealizowany w czterech edycjach. Caritas Diecezji Sandomierskiej w ramach Programu Embargo przyjął i przekazał osobom ubogim następujące produkty: jabłka, marchew, kapustę.

EMBARGO
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Podprogram 2014/2015
Podprogram 2016
Podprogram 2017
Podprogram 2018

Program „Skrzydła”

PROGRAM „SKRZYDŁA” 2018/2019

CARITAS DIECEZJI SANDOMIERSKIEJ REALIZUJE PROGRAM SKARBONKA SKRZYDEŁ

Programem „Skarbonka Skrzydeł” w roku szkolnym 2018/2019 zostanie objętych 15 dzieci z Diecezji Sandomierskiej. Każde dziecko otrzyma odpowiednią pomoc w wysokości do 1 500,00 zł z możliwością rozliczania wydatków w terminie od 1 września 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku. Caritas Polska przeznacza na realizację tego zadania kwotę w wysokości 22 500,00 zł. Program „Skrzydła” ma za zadanie podjęcie konkretnych działań w celu wzmocnienia więzi i solidarności społecznej oraz walki z wykluczeniem społecznym dzieci i młodzieży, a także finansowe wsparcie oraz rozwój dzieci i młodzieży. Program „Skarbonka Skrzydeł” służy wyrównaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży – uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich, których prawidłowa edukacja jest zagrożona przez szczególnie trudną sytuację materialną oraz tych, którzy znaleźli się w wyjątkowo trudnej sytuacji losowej. Środki finansowe z Programu Skarbonka Skrzydeł mogą być przeznaczone na następujące wydatki:

 • odzież niezbędną do funkcjonowania w szkole: codzienną i sportową;
 • zakup przyborów szkolnych, podręczników, podręczników do nauki języków obcych;
 • zakup książek popularno-naukowych lub naukowych;
 • zakup lub dofinansowanie leków i środków medycznych, bez których uczeń nie może funkcjonować na co dzień w szkole;
 • zakup wyrobów medycznych, bez których uczęszczanie do szkoły byłoby utrudnione, np.: okulary korekcyjne, aparaty słuchowe itp.;
 • korepetycje, zajęcia wyrównawcze, zajęcia pozalekcyjne, zajęcia sportowe;
 • dojazdy do szkoły;
 • zakwaterowanie i wyżywianie;
 • wycieczki szkolne, zielona szkoła, wyjście do kina, teatru;
 • urządzenia elektroniczne, których wartość nie przekracza 50% całości stypendium (do 750,00 zł).

Wszystkie działania „Skarbonki Skrzydeł” są olbrzymim wsparciem dla objętych pomocą uczniów. Dzięki tej pomocy, dzieci mogą spokojnie kontynuować swoją edukację oraz rozwijać pasje, uzdolnienia. Przede wszystkim nie czują się gorsze od swoich rówieśników, nie są dyskryminowane. Pod opiekuńczymi „Skrzydłami” dzieci mogą w spokoju rozwijać swoje własne skrzydła, czyli jak wyjaśnia Słownik Języka Polskiego «coś, co umożliwia wzniesienie się ponad przeciętność».

Stypendium „Skarbonka Skrzydeł” mobilizuje uczniów do podnoszenia swoich wyników w nauce, zaspokaja ich bieżące potrzeby materialne oraz daje im wsparcie w wymiarze psychicznym, podnosząc ich samoocenę.

Caritas Diecezji Sandomierskiej w imieniu wszystkich dzieci z terenu Diecezji Sandomierskiej objętych pomocą w ramach Programu „Skrzydła”, składa gorące podziękowania Darczyńcom za okazane dotychczasowe wsparcie finansowe, dzięki któremu wiele dzieci rozwija swoje skrzydła. Dzieci, które dotychczas otrzymały pomoc z Programu „Skrzydła” często nazywają swoich darczyńców Skrzydlatymi Przyjaciółmi. W rzeczywistości określenie to odpowiada założeniom tej formy wsparcia. Przyjaciel to ktoś kto bezinteresownie wspiera w każdej sytuacji. Dla naszych podopiecznych ta iskierka dobra oznacza bardzo wiele!

W Caritas Diecezji Sandomierskiej za Program Skrzydła odpowiada:
p. Małgorzata Badura
tel. 15 832 11 45, wew. 340
Biuro Caritas Diecezji Sandomierskiej

ul. Opatowska 10
NR KONTA PEKAO O/Sandomierz 33 1240 2786 1111 0010 5670 9561

Kontakt ogólnopolski:
Caritas Polska
ul. Okopowa 55, 01-043 Warszawa
PKO BP S.A. I O/Centrum Warszawa 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526
z dopiskiem: Skarbonka Skrzydeł

Więcej informacji na temat programu Skrzydła można znaleźć na poświęconej mu stronie internetowej, pod adresem www.skrzydla.pl 

Dokumenty do pobrania:


PROGRAM „SKRZYDŁA” 2017/2018

CARITAS DIECEZJI SANDOMIERSKIEJ PO RAZ KOLEJNY WŁĄCZA SIĘ W REALIZACJĘ PROGRAMU SKARBONKA SKRZYDEŁ

 

ZOSTANIE NIM OBJĘTE 25 DZIECI Z TERENU DIECEZJI SANDOMIERSKIEJ. KAŻDE DZIECKO OTRZYMA POMOC W WYSOKOŚCI 1500,00 ZŁ Z MOŻLIWOŚCIĄ ROZLICZENIA WYDATKÓW W TERMINIE OD 1.09.2017 DO 29.06.2018 ROKU. PROGRAM SKARBONKA SKRZYDEŁ  SŁUŻY WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY – UCZNIÓW SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH, ŚREDNICH, KTÓRYCH EDUKACJA  JEST ZAGROŻONA PRZEZ SZCZEGÓLNIE TRUDNĄ SYTUACJĘ  MATERIALNĄ ORAZ TYCH, KTÓRZY ZNALEŹLI SIĘ W WYJĄTKOWO TRUDNEJ SYTUACJI LOSOWEJ.

Środki finansowe z programu Skarbonka Skrzydeł mogą być przeznaczone na następujące wydatki:

– odzież niezbędna do funkcjonowania w szkole

– zakup przyborów szkolnych, podręczników, podręczników do nauki języków obcych

– zakup książek popularno-naukowych lub naukowych

– zakup środków medycznych, bądź leków, bez których uczeń nie może funkcjonować w szkole

– zakup wyrobów medycznych bez których uczenie nie może funkcjonować w szkole

– korepetycje, zajęcia wyrównawcze, zajęcia pozalekcyjne, zajęcia sportowe

– dojazdy do szkoły

– zakwaterowanie i wyżywianie

– wycieczki szkolne, zielona szkoła, wyjście do kina, teatru

– urządzenia elektroniczne, których wartość nie przekracza  50% całości stypendium

Wszystkie możliwe działania Skarbonki Skrzydeł są olbrzymim wsparciem dla objętych pomocą uczniów. Dzięki tej pomocy, dzieci mogą  spokojnie kontynuować swoją edukację oraz rozwijać pasje, uzdolnienia.

Stypendium Skarbonka Skrzydeł mobilizuje uczniów do podnoszenia swoich wyników w nauce, zaspokaja ich bieżące potrzeby materialne oraz daje im wsparcie w wymiarze psychicznym, podnosząc ich samoocenę.

Caritas Diecezji Sandomierskiej w imieniu wszystkich dzieci z terenu Diecezji Sandomierskiej objętych pomocą w ramach Programu Skrzydła, składa gorące podziękowania Darczyńcom  za okazane dotychczasowe wsparcie finansowe, dzięki któremu wiele dzieci rozwija swoje Skrzydła.

Z ramienia Caritas Sandomierz za Program Skrzydła odpowiada:
p. Małgorzata Badura
tel. 15 832 11 45, wew. 340
Biuro Caritas Diecezji Sandomierskiej

ul. Opatowska 10
NR KONTA PEKAO O/Sandomierz 33 1240 2786 1111 0010 5670 9561

Kontakt ogólnopolski:
Caritas Polska
ul. Okopowa 55, 01-043 Warszawa
PKO BP S.A. I O/Centrum Warszawa 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526
z dopiskiem: Skarbonka Skrzydeł

Więcej informacji na temat programu Skrzydła można znaleźć na poświęconej mu stronie internetowej, pod adresem www.skrzydla.pl 

Dokumenty do pobrania:


PROGRAM „SKRZYDŁA” 2016/2017

skrzydla

Program „Skrzydła”, służy wsparciu dzieci i młodzieży – uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych, które:

 • nie mogą się uczyć i odrabiać lekcji, bo nie mają zeszytów i książek
 • nie mogą skoncentrować się na lekcji, ponieważ są głodne, a obiad w szkole to jedyny ciepły posiłek
 • często chorują i opuszczają lekcje, ponieważ nie maja kurtki, czapki, spodni i butów na zimę
 • są zdolne i chcą się uczyć, ale bieda powoduje, że czują się gorsze od swoich rówieśników i nie wierzą we własne umiejętności
 • marzą o tym, żeby kiedyś zostać „kimś” i wyrwać się z biedy, która ich upokarza
 • nie mogą wyjechać na wakacje ani wycieczkę szkolną, chociaż tak jak inne dzieci są ciekawe świata i ludzi

Jeżeli wzrusza Cię los takich dzieci przyłącz się do naszego Programu i wybierz dowolną formę wsparcia.

Program „Skrzydła” proponuje objęcie opieki finansowej nad dzieckiem przez osoby prywatne i  firmy, które poprzez deklaracje zobowiążą się do wsparcia finansowego ucznia przez okres przynajmniej jednego semestru szkolnego. Wsparcie akcji możliwe jest również poprzez jednorazowe wpłaty do „Skarbonki Skrzydeł”.

Powiększ nasze Skrzydła i dołącz do grona osób, które chcą powstrzymać biedę wśród dzieci. Pamiętaj każda wplata na nasz Program to skrzydła dla konkretnego dziecka!

W chwili obecnej w Diecezji Sandomierskiej w Programie Skrzydła uczestniczy 23 dzieci. Pochodzą one m.in. z okolic Sandomierza, Obrazowa, Gorzyc, Samborca, Sokolnik, Tarnobrzega, Chmielowa, Kobylan, Połańca, Staszowa, Nowej Słupi, Ostrowca Świętokrzyskiego.

Z ramienia Caritas Sandomierz za Program Skrzydła odpowiada:
p. Małgorzata Badura
tel. 15 832 11 45, wew. 340
Biuro Caritas Diecezji Sandomierskiej

ul. Opatowska 10
NR KONTA PEKAO O/Sandomierz 33 1240 2786 1111 0010 5670 9561

Kontakt ogólnopolski:
Caritas Polska
ul. Okopowa 55, 01-043 Warszawa
PKO BP S.A. I O/Centrum Warszawa 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526
z dopiskiem: Skarbonka Skrzydeł

Więcej informacji na temat programu Skrzydła można znaleźć na poświęconej mu stronie internetowej, pod adresem www.skrzydla.pl 

Dokumenty do pobrania: