Opatowska 10, Sandomierz sandomierz@caritas.pl (+48) 15 644 55 86

Caritas Diecezji Sandomierskiej

Caritas Diecezji Sandomierskiej jest instytucją charytatywną, której misją jest niesienie pomocy w duchu ewangelicznej miłości, dającej nadzieję na godne życie ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji.

Administrator Danych Osobowych


KLAUZULA INFORMACYJNA

CARITAS DIECEZJI SANDOMIERSKIEJ

  Caritas Diecezji Sandomierskiej dba o bezpieczeństwo danych osobowych, osób biorących udział we wszelkich projektach i działaniach realizowanych przez naszą instytucję. Nowe przepisy o ochronie danych osobowych niosą za sobą duże zmiany, w praktyce przetwarzania danych, w związku z tym uprzejmie informujemy, że na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.:

– Administratorem wskazanych przez Panią/Pana danych osobowych (ADO) jest: Caritas Diecezji Sandomierskiej w Sandomierzu, ul. Opatowska 10, 27-600  Sandomierz, Tel. 15/644-55-86, e-mail: sandomierz@caritas.pl.

– Inspektorem Ochrony Danych( IOD) jest : Monika Dąbek, ul. Opatowska 10, 27-600 Sandomierz Tel. 15/644-55-86, e-mail: ochronadanych@sandomierz.caritas.pl,. Osoba ta uprawniona jest do kontaktu z Panem/Panią w imieniu Administratora Danych Osobowych w sprawach związanych z ochroną, gromadzeniem, przetwarzaniem, modyfikowaniem i usunięciem danych osobowych.

Wypełniając ciążący na Administratorze obowiązek informujemy że:

pozyskiwane dane osobowe, są danymi podlegającymi szczególnej ochronie, jednakże  dane te są niezbędne do realizacji składanych wniosków, czy realizowanych przez nas działań. Caritas Diecezji Sandomierskiej informuje, iż dokłada najwyższych standardów by dane osobowe były chronione.

Informacje o pobieranych/gromadzonych danych:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

  1. w celu wykonania umowy na podstawie art. 6 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679, a w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody;
  2. dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Caritas Diecezji Sandomierskiej na podstawie powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisów podatkowych  i zakresu rachunkowości i innych obowiązujących ustaw;
  3. w celu prawnie uzasadnionego interesu Caritas Diecezji Sandomierskiej ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Caritas Diecezji Sandomierskiej;
  4. celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z treścią udzielonej Administratorowi zgody jest realizacja zadań statutowych Caritas;
  5. w przypadku gdy podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest obowiązkiem/wymogiem ustawowym lub warunkiem zawarcia umowy i wypełnienia wynikających z niej wzajemnych zobowiązań;
  6. zbieramy, także dane osobowe na podstawie przekazanych od Pana/Pani informacji oraz otrzymywanych  danych z instytucji publicznych oraz innych organizacji realizujących swoje  cele statutowe.

Okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane jest zawsze określony w stosownych regulaminach i umowach dla których zbierane są dane osobowe lub okres wynikający z aktów obowiązującego prawa.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Caritas Diecezji Sandomierskiej oraz wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Państwa dane osobowe nie będą poddane profilowaniu. Caritas Diecezji Sandomierskiej może powierzyć przetwarzanie danych, w myśl art. 28 RODO, innemu podmiotowi w drodze umowy lub innego instrumentu prawnego bez zmiany wskazanego powyżej celu ich przetwarzania.

Informacja o Pani/Pana  prawach :

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym/ jest obligatoryjne/ jest dobrowolne w zależności od rodzaju i celu przetwarzania, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością udzielenia wsparcia/ zawarcia umowy. Podanie wszelkich dodatkowych danych jest dobrowolne.

Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi związanej z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, której dane osobowe zostały przekazane.

Kontakt do Urzędu Ochrony Danych Osobowych: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowychul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Tel. 48 (22) 531 03 00.

Kontakt do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, Skwer kard. S. Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa,  tel. +48 22 530 48 00.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA: 

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Wolontariusz

Umowa cywilnoprawna

Program Skrzydła

Praktykant

Pracownik

Pomoc doraźna

Kandydat do pracy

Darczyńca