Opatowska 10, Sandomierz sandomierz@caritas.pl (+48) 15 644 55 86

Caritas Diecezji Sandomierskiej

Caritas Diecezji Sandomierskiej jest instytucją charytatywną, której misją jest niesienie pomocy w duchu ewangelicznej miłości, dającej nadzieję na godne życie ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji.

Ośrodek pomocy pokrzywdzonym przestępstwem


Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Tarnobrzegu

Opublikowano: 2022-01-27 09:15:49

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

1. Dane teleadresowe

L.p.

Nazwa

Dni i godziny pracy

Adres

Kontakt

1.

Okręgowy Ośrodek Pomocy  Pokrzywdzonym Przestępstwem w Tarnobrzegu

Poniedziałek
godz.: 8:00-15:00
Wtorek
godz.: 8:00- 15:00
Środa
godz.: 13:00-20:00
Czwartek
godz.: 8:00-15:00
Piątek
godz.: 8:00 – 15:00
Sobota
godz.: 8:00 – 13:00

Alej Niepodległości  9
39 – 400 Tarnobrzeg

Koordynator projektu
Tel.: 530 100 610

Osoba pierwszego kontaktu
Tel .: 530 100 330

2.

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem 
w Stalowej Woli

Poniedziałek
godz.: 8:00-13:00
Środa
godz.: 14:00-19:00

ul Ofiar Katynia 8a
37 -450 Stalowa Wola

Osoba pierwszego kontaktu 
Tel : 530 100 710

3.

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem
w Mielcu

Wtorek
godz.: 14:00-19:00
Czwartek
godz.: 8:00-13:00

ul. M. Reja  1
39 - 300 Mielec

Osoba pierwszego kontaktu 
Tel : 530 380 330

4.

Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem  w Nisku

Poniedziałek
godz.: 14:00-19:00
Środa
godz.: 8:00-13:00

ul. Mickiewicza 4
37 – 400 Nisko

Osoba pierwszego kontaktu 
Tel : 530 100 710

5.

Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Kolbuszowej

Wtorek
godz.: 8:00-13:00
Czwartek
godz.: 14:00-19:00

ul. Św. Brata Alberta 3a
36 - 100 Kolbuszowa

Osoba pierwszego kontaktu
Tel : 530 380 330

 

2. Zakres oferowanej pomocy  osobom pokrzywdzonym przestępstwem i osobom im najbliższym: 
 - organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów; 
 -  organizowanie i  finansowanie pomocy tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej osobie uprawnionej, jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim, do czasu wszczęcia postępowania przygotowawczego;
 - organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej; 
 - pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią, pomocą psychiatryczną lub psychologiczną;
 -  organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu;
 - pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w  zakresie niezbędnym w  procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw; 
- pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania, a  także w  przypadku realizacji obowiązku przedszkolnego, szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669 i 2245), odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych; 
 - pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409);
 - organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe; 
 - pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia; 
 - finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu; 
 - usługę dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa; Dziennik Ustaw – 11 – Poz. 683
 -  finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1‒10;
 - pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych; 
 -  pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej; 
 - finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego; 
 -  finansowanie kosztów wyjazdu: a) osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę, b) uprawnionego małoletniego wraz z osobą, pod której pieczą pozostaje, podczas którego udzielana będzie pomoc, o której mowa w pkt 4; 
 -  finansowanie robót budowlanych, o  których mowa w  ustawie z  dnia 7 lipca 1994  r. – Prawo budowlane (Dz.  U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.3) ), w tym również przygotowania do realizacji robót budowlanych, w szczególności kosztów opracowania dokumentacji projektowej, przygotowania gruntu pod budowę, ekspertyz, świadectw, operatów, prac geologicznych, niezbędnych do realizacji celów wynikających z ustawy; 
 - zakup urządzeń i wyposażenia; 
 - zakup wartości niematerialnych i prawnych

3. Zakres oferowanej pomocy świadkom przestępstw i osobom im najbliższym:
 -  organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika w celu udzielenia pomocy psychologicznej;
 -  pokrywanie kosztów związanych z pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu