Opatowska 10, Sandomierz sandomierz@caritas.pl (+48) 15 644 55 86

Caritas Diecezji Sandomierskiej

Caritas Diecezji Sandomierskiej jest instytucją charytatywną, której misją jest niesienie pomocy w duchu ewangelicznej miłości, dającej nadzieję na godne życie ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji.

Deklaracja dostępności serwisu sandomierz.caritas.pl


Caritas Diecezji Sandomierskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Caritas Diecezji Sandomierskiej.

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-12-19
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-08-12

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

 • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 19 grudnia 2019 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-08-14
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-08-14

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Giacomo Goraj.
E-mail: biuro@rwebs.pl
Telefon: 535 505 373

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Caritas Diecezji Sandomierskiej w Sandomierzu
Adres: ul. Opatowska 10, 27-600 Sandomierz
E-mail: sandomierz@caritas.pl
Telefon: 15 644 55 86

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Caritas Diecezji Sandomierskiej ul. Opatowska 10, 27-600 Sandomierz.

Do budynku prowadzą dwa wejścia:

 • Wejście Główne wjazd od ul. Sokolnickiego na Parking z Parkingu wejście jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich i osób słabowidzących.
 • Wejście od ulicy Opatowskiej 10 nie jest przystosowane. 

Do obiektu Caritas Diecezji Sandomierskiej można wjechać na Parking własny od ul. Sokolnickiego 3.
Nie ma możliwości dojechania komunikacją miejską.
Dojazd tylko do Bramy Opatowskiej w odległości 500 m.
Dalej trzeba dojść pieszo.
Wejście jest przystosowane do osób niepełnosprawnych, a w budynku sa dwie windy umożliwiające komunikację do pomieszczeń na piętrach.
Wejście i windy oraz łazienki/toalety są oznakowane.
Sala konferencyjna, gimnastyczna i stołówka są przystosowane do osób niepełnosprawnych.
Do budynku można wejść z psem asystującym.