Opatowska 10, Sandomierz sandomierz@caritas.pl (+48) 15 644 55 86

Caritas Diecezji Sandomierskiej

Caritas Diecezji Sandomierskiej jest instytucją charytatywną, której misją jest niesienie pomocy w duchu ewangelicznej miłości, dającej nadzieję na godne życie ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji.

Programy pomocowe


Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 - 2027 (FEPŻ)

Program "Skrzydła 2023/2024"

„Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz, jeśli nie wie – wytłumacz,

jeśli nie może – pomóż.” (Janusz Korczak)

 

 

Caritas Diecezji Sandomierskiej jak co roku  rozpoczyna realizację Programu "Skrzydła 2023/2024". Programem zostanie objętych 11. dzieci z terenu Diecezji Sandomierskiej. Caritas Polska przekazuje 2 transze darowizny dla uczniów z naszej diecezji. I transza obejmuje 6 – uczniów, kwota przekazana to 9000,00 tysięcy złotych. II transza obejmuje 5 – uczniów, kwota przekazana to 7500,00 złotych.

Termin realizacji umowy trwa do 30.06.2024 roku .

Program "Skrzydła 2023/2024" służy wspieraniu i wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży – uczniów szkół podstawowych  i ponadpodstawowych, których prawidłowa edukacja jest zagrożona przez szczególnie trudną sytuację materialną oraz tych, którzy znaleźli się w wyjątkowo trudnej sytuacji losowej. Środki finansowe z Programu Skrzydła mogą być przeznaczone na następujące wydatki:

1) zakup odzieży niezbędnej do funkcjonowania w szkole: odzież codzienna i sportowa;

2) zakup przyborów szkolnych;

3) zakup środków medycznych lub leków, bez których uczęszczanie do szkoły byłoby utrudnione;

4) konsultacje lekarskie ze specjalistami;

5) zakup wyrobów medycznych np. dofinansowanie okularów korekcyjnych;

6) zakup podręczników szkolnych, podręczników do nauki języka obcego, książek naukowych;

7) zakup biletu miesięcznego – dojazd do szkoły;

8) zakwaterowanie i wyżywianie w bursie szkolnej;

9) wyżywienie;

10) ubezpieczenie szkolne;

11) korepetycje/zajęcia wyrównawcze;

12) zajecia pozalekcyjne/koła zainteresowań, zajęcia plastyczne itp.;

13) zajecia sportowe;

14) wycieczki szkolne;

15) sprzęt komputerowy niezbędny do nauki on-line.

Wszystkie wydatki muszą być udokumentowane fakturą VAT bądź rachunkiem.

„Dzieci są skrzydłami człowieka.” (przysłowie)

Działanie Programu "Skrzydła 2023/2024" jest olbrzymim wsparciem dla uczniów objętych pomocą i ich rodzin. Dzięki tej formie pomocy, dzieci mogą spokojnie kontynuować swoją edukację, nie czują się gorsze od swoich rówieśników, nie są dyskryminowane a otrzymane stypendium mobilizuje ich wielokrotnie do podnoszenia swoich wyników w nauce. Stypendyści czują się dowartościowani w swoim otoczeniu. Pod opiekuńczymi "Skrzydłami" uczniowie mogą w spokoju rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Pamiętajmy, że zgodnie ze słowami Janusza Korczaka – "Dziecko ma prawo być sobą. Ma prawo do popełniania błędów. Ma prawo do posiadania własnego zdania. Ma prawo do szacunku. Nie ma dzieci – są ludzie.".

Program „Skrzydła” proponuje objęcie opieki finansowej nad dzieckiem przez osoby prywatne i firmy, które poprzez deklaracje podaną poniżej, zobowiążą się do wsparcia finansowego ucznia przez okres przynajmniej jednego semestru szkolnego. Kwota wsparcia na dwa semestry wynosi 1500,00 złotych.

Powiększ nasze Skrzydła i dołącz do grona osób, które chcą powstrzymać ubóstwo wśród dzieci.

Pamiętaj każda wpłata na nasz Program to Skrzydła dla konkretnego dziecka!

Jeżeli wzrusza Cię los dzieci z ubogich rodzin, przyłącz się do naszego Programu.

W Caritas Diecezji Sandomierskiej za Program "Skrzydła" odpowiada:
P. Małgorzata Badura
tel. (15) 832 11 45, wew. 340
Biuro Caritas Diecezji Sandomierskiej

ul. Opatowska 10, 27-600 Sandomierz
NR KONTA PEKAO O/Sandomierz 33 1240 2786 1111 0010 5670 9561

 

KONTAKT OGÓLNOPOLSKI:
Caritas Polska
ul. Okopowa 55, 01-043 Warszawa
PKO BP S.A. I O/Centrum Warszawa 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526
z dopiskiem: Skarbonka Skrzydeł

Więcej informacji na temat Programu "Skrzydła" można znaleźć na poświęconej mu stronie internetowej, pod adresem www.skrzydla.pl 

EMBARGO

Program Embargo był realizowany w odpowiedzi na wprowadzony w dniu 7 sierpnia 2014 r. przez Rosję zakaz importu określonych towarów i surowców rolno-spożywczych. Celem tego Programu było rozdawanie owoców i warzyw, których nie udało się sprzedać krajowym sadownikom w związku z rosyjskim embargiem. Produkty te trafiały do osób najuboższych. Warunkiem koniecznym do spełnienia było określone kryterium dochodowe, które było weryfikowane przez Miejskie lub Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej. Każdy, kto spełniał kryteria dochodowe mógł otrzymać owoce lub warzywa. Dla osób samotnych dochody nie mogły przekraczać 813 złotych miesięcznie, w przypadku rodzin dochód na jedną osobę w rodzinie nie mógł przekroczyć 648 złotych.

Program Embargo został zrealizowany w czterech edycjach. Caritas Diecezji Sandomierskiej w ramach Programu Embargo przyjął i przekazał osobom ubogim następujące produkty: jabłka, marchew, kapustę.

EMBARGO
PEAD – Europejski Program Pomocy Potrzebującym

PEAD – Europejski Program Pomocy Potrzebującym

Program ten realizowany jest na podstawie Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 3730/87 zezwalającej na bezpłatne przekazywanie osobom potrzebującym żywności pochodzącej z zapasów interwencyjnych UE przez akredytowane organizacje charytatywne z terenu Wspólnoty.

Udział w programie jest dobrowolną decyzją podejmowaną co roku przez poszczególne państwa członkowskie. Zgodnie z zasadami określonymi przepisami UE, przedsiębiorcy wybrani w drodze przetargu w zamian za towary udostępnione przez UE dostarczą do magazynów organizacji charytatywnych gotowe artykuły spożywcze.

Wszystkie produkty posiadają specjalne opakowania. Oprócz tradycyjnych informacji (producent, nazwa, data przydatności do spożycia), opakowanie zawiera znakowania związane z programem PEAD: nadruk „Pomoc WE” oraz „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej”. Takie produkty nie są przeznaczone na sprzedaż (stosowna informacja o tym także znajduje się na opakowaniu) i ich ewentualne wystąpienie w obiegu rynkowym jest nielegalne.

Caritas Diecezji Sandomierskiej bierze udział w Programie od początku jego realizacji w Polsce. Produkty dystrybuowane są między innymi przez znajdujące się przy parafiach parafialne zespoły Caritas oraz w ramach parafii. Żywność wydawana jest na podstawie zatwierdzonej listy dla osób oraz rodzin najbardziej potrzebujących i znajdujących się w trudnej sytuacji losowej. Ponadto Caritas Diecezjalna dystrybuuje żywność przez swoje placówki.

Poprzez realizację tego programu Caritas Diecezji Sandomierskiej pomaga najbardziej potrzebującym i ubogim w naszej diecezji dostarczając niezbędne produkty żywnościowe takie jak: makaron, mąka, kasza, płatki, cukier, ser, mleko, dżem, dania gotowe.

PEAD – Europejski Program Pomocy Potrzebującym