Opatowska 10, Sandomierz sandomierz@caritas.pl (+48) 15 644 55 86

Caritas Diecezji Sandomierskiej

Caritas Diecezji Sandomierskiej jest instytucją charytatywną, której misją jest niesienie pomocy w duchu ewangelicznej miłości, dającej nadzieję na godne życie ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji.

Placówki Socjalno-Bytowe


Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Sandomierzu

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn  w Sandomierzu

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Sandomierzu prowadzone przez Caritas Diecezji Sandomierskiej istnieje od 1999 roku. W ciągu roku w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn przebywa średnio od 12 do 30 bezdomnych mężczyzn najczęściej z terenu Województwa Świętokrzyskiego, a w razie konieczności także z ościennych województw.

Docelowo placówka dysponuje 50 miejscami dla osób bezdomnych, na stałe w Schronisku znajduje się 35 miejsc, w razie konieczności istnieje jednak możliwość dostawienia 15 łóżek. Liczba podopiecznych Schroniska ulega przez cały czas ewaluacji, najwięcej osób przebywa w placówce w okresie jesienno – zimowym.

Warunki lokalowe Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Sandomierzu są zbliżone do domowych. Schronisko dysponuje 9 pokojami cztero – i sześcio – osobowymi, kuchnią, jadalnią, świetlicą, kaplicą, 3 łazienkami, 5 natryskami i 7 toaletami. Wszystkie pomieszczenia zostały dokładnie wyremontowane, posiadają nowoczesne węzły sanitarne i są umeblowane w stopniu podstawowym. Caritas Diecezji Sandomierskiej posiada wykwalifikowaną kadrę, która skutecznie pracuje i pomaga przy prowadzeniu Schroniska.

Dane kontaktowe:

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Sandomierzu

ul. Trześniowska 13

27-600 Sandomierz

Tel. (+48) 15 644-55-85

Tel. Kom. 607 270 035

Email: schroniskodbm@caritas.pl

Placówka czynna całą dobę.

Dom Samotnej Matki w Rudniku nad Sanem

Dom Samotnej Matki w Rudniku nad Sanem

W Domu Samotnej Matki w Rudniku nad Sanem schronienie znajdują kobiety w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, znajdujące się w okresie tzw. okołoporodowym – tzn. 3 miesiące przed i 3 miesiące po porodzie.

Mieszkanki placówki otrzymują pomoc psychologiczną, prawną i socjalną. Ponadto, szczególnie młodociane matki mogą korzystać z pomocy pracownika socjalnego lub pielęgniarki przy opiece nad noworodkiem. Pracownicy starają się także, by o ile to możliwe, matki pozostawiły przy sobie dzieci, biorąc na siebie trud wychowania. Kobiety, przychodzące do Domu przeżywają trudne chwile. Otrzymują tam pomoc, zrozumienie, akceptację. Pracownicy Domu, starają się, aby spojrzały one na nowo na swoją sytuację i aby odeszły z domu przemienione i potrafiły się odnaleźć w społeczeństwie.

Dane kontaktowe:

Dom Samotnej Matki w Rudniku nad Sanem

ul. Rzeszowska 35

37-420 Rudnik nad Sanem

Tel. (+48) 15 649-21-86

Placówka otwarta całą dobę

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudniku nad Sanem

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudniku nad Sanem

Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest placówką opiekuńczą prowadzoną przez Caritas Diecezji Sandomierskiej. OIK jest w stanie przez całą dobę udzielić pomocy i wsparcia matkom z małoletnimi dziećmi oraz kobietom w ciąży dotkniętych przemocą, doświadczających kryzysu osobistego i rodzinnego z powodu stosowania różnych form przemocy w rodzinie.

Podczas pobytu w OIKu, kobiety otrzymują pomoc psychologiczną i prawną oraz mają stworzone warunki do uregulowania swojego życia rodzinnego. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejścia reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.

Dane kontaktowe:

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudnik nad Sanem

ul. Rzeszowska 35

37-420 Rudnik nad Sanem

Tel. (15) 649 21 86 – od godz. 8.00 do godz. 16.00

Tel. Kom. 607 302 198 – całodobowy

Email: oikrudnikns@wp.pl

Placówka otwarta całą dobę

Schronisko dla Bezdomnych Kobiet w Rudniku nad Sanem

Schronisko dla Bezdomnych Kobiet w Rudniku nad Sanem 

Schronisko dla Bezdomnych Kobiet prowadzone przez Caritas Diecezji Sandomierskiej zapewnia całodobowe schronienie oraz pomoc kobietom znajdującym się w trudnej sytuacji losowej. Trafiają one tu nie tylko z diecezji sandomierskiej, ale także całego województwa podkarpackiego. Bezdomne kobiety znajdują tu wsparcie w pokonaniu swoich problemów, mogą również liczyć na terapię antyuzależnieniową. W schronisku mają zapewnioną odzież, środki higieny, wyżywienie. Udzielana jest im również wszelka pomoc medyczna.

Działalność schroniska oprócz pomocy doraźnej ma również na celu zapewnienie, na ile to możliwe, aktywizacji zawodowej oraz pomoc w rozwiązaniu trudnej sytuacji życiowej bezdomnych kobiet.

 

Dane kontaktowe:

Schronisko dla Bezdomnych Kobiet w Rudniku nad Sanem

ul. Rzeszowska 35

37-420 Rudnik nad Sanem

(+48) 15 649-21-86

Placówka otwarta całą dobę. 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Rudniku nad Sanem

Środowiskowy Dom Samopomocy w Rudniku nad Sanem

Środowiskowy Dom Samopomocy w Rudniku nad Sanem przeznaczony jest dla osób dorosłych, powyżej 18 roku życia przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także lekkim, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia.

ŚDS jako ośrodek wsparcia dziennego w swojej działalności realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, udzielając wsparcia Uczestnikom i ich rodzinom oraz kompensując skutki niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego i funkcjonowania społecznego.

Podstawowym zadaniem Domu jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności podopiecznych niezbędnych do jak najbardziej samodzielnego życia. W tym celu w ŚDS prowadzone są różnorodne treningi jak: trening funkcjonowania w życiu codziennym w tym: trening nauki higieny, trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening kulinarny, trening umiejetnosci praktycznych ,  trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi,
a także trening spędzania czasu wolnego, trening umiejętności interpersonalnych
i rozwiązywania problemów oraz trening umiejętnosci społecznych. 

ŚDS zapewnia oparcie społeczne i pomoc dla uczestników i ich rodzin także poprzez świadczenie usług takich jak:

 • poradnictwo psychologiczne;
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
 • pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych:
 • terapię ruchową: sport, turystykę i rekreację;  
 • niezbędną opiekę
 • terapię zajęciową w tym: zajęcia z gospodarstwa domowego, plastyczne, teatralno – muzyczne, komputerowe i rękodzielnicze

 

Dane kontaktowe:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Rudniku nad Sanem

ul. Rzeszowska 35

37-420 Rudnik nad Sanem

Tel. 730-290-520

E-mail: sdsrudniknadsanem@onet.pl

Placówka czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00 

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rudniku nad Sanem

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rudniku nad Sanem

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rudniku nad Sanem to placówka o charakterze socjalno-bytowym (dziennym). Uroczyste otwarcie WTZ w Rudniku nastąpiło w dniu 31 października 2006 roku. Warsztaty dysponują wykwalifikowaną kadrą instruktorską i pracowniami, przygotowanymi i odpowiednio wyposażonymi do prowadzenia poszczególnych typów zajęć.WTZ w Rudniku nad Sanem dysponują następującymi pracowniami: wikliniarską, stolarską, gospodarstwa domowego, rzemiosł różnych, fryzjerską z elementami stylizacji , komputerowo – reklamową, teatralno – muzyczną, hafciarsko – krawiecką, dekoratorską.

Poprzez zajęcia na pracowniach tematycznych, podopieczni  nabywają umiejętności przysposabiające do pracy jak również kształtują czynności potrzebne do funkcjonowania w życiu codziennym. Zajecia te przygotowują uczestników do podjęcia pracy na półotwartym bądź zamkniętym rynku pracy, w Zakładach Pracy Chronionej lub Zakładach Aktywności Zawodowej

W ramach rehabilitacji społecznej Warsztaty umożliwiają osobom niepełnosprawnym uczestniczenie w życiu społecznym. Realizowana jest ona przede wszystkim przez

wykształcenie w podopiecznych jak największej samodzielności, umiejętności kierowania własnym zachowaniem, a przez to osiągnięcie wyższego stopnia rozwoju czy zaradności życiowej. Podczas prowadzonych warsztatów uwzględniane są indywidualne predyspozycji i możliwości psychofizyczne poszczególnych uczestników. Terapia jest prowadzona zgodnie z opracowanym dla każdego uczestnika Indywidualnym Programem Rehabilitacji.

Projekty terapeutyczne są opracowywane na podstawie: zgromadzonych dokumentów, wywiadu środowiskowego, obserwacji uczestnika oraz jego działań i zachowań podczas pobytu w Warsztacie. Uczestnicy WTZ w czasie pobytu dziennego w placówce mają również zapewniony ciepły posiłek.

 

Dane kontaktowe:

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rudniku nad Sanem

ul. Rzeszowska 35,

37-420 Rudnik nad Sanem

Tel. +48 (15) 649 45 30

tel. kom. 730 260 930

E-mail: wtzrudnik@caritas.pl

www.wtzcaritasrudnik.pl

Placówka czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00 

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Janowie Lubelskim

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Janowie Lubelskim 

Placówka pobytu dziennego dla osób niepełnosprawnych, posiadających umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności.

W placówce odbywa się rehabilitacja społeczna oraz zawodowa, zmierzająca do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego, aktywnego i samodzielnego życia na miarę indywidualnych możliwości osoby objętej terapią.

W Naszych Warsztatach rehabilitacja prowadzona jest w dziewięciu pracowniach terapii zajęciowej:

 • gospodarstwa domowego nr 1
 • gospodarstwa domowego nr 2
 • wikliniarskiej
 • stolarskiej
 • komputerowej
 • rękodzieła
 • hafciarsko- krawieckiej
 • fryzjerskiej
 • teatralno- muzycznej

Dysponujemy także salą do rehabilitacji ruchowej z profesjonalną obsługą fizjoterapeuty.

Do dyspozycji uczestników jest również psycholog, pielęgniarka i raz w tygodniu logopeda.

Placówka umożliwia systematyczne uczestnictwo w zajęciach tanecznych tworząc zespół folklorystyczny „Jacy Tacy”.

Cyklicznie w każdym roku odbywają się również spotkania uczestników z doradcą zawodowym.

 

Dane kontaktowe:

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Janowie  Lubelskim

ul. Zamoyskiego 77
23-300 Janów Lubelski
E-mail: warsztaty.janow@wp.pl

www.wtzjanowlubelski.pl
Tel. (+48) 15 872-15-74

Placówka czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00

Dzienny Dom Senior+ w Modliborzycach

Dzienny Dom Senior+ w Modliborzycach 

Placówka przeznaczona jest do dziennego pobytu dla osób starszych. Dom świadczy usługi dla osób w wieku 60+, jest czynny 8 godzin dziennie w dni robocze i dysponuje 20 miejscami. Znajduje się w nim sala klubowo-biblioteczna i rehabilitacyjna, pokój do terapii indywidualnej, gabinet pielęgniarski, pokój do wypoczynku oraz jadalnia z aneksem kuchennym. W ramach oferty tej placówki odbywają się zajęcia usprawniające zdrowie fizyczne i psychiczne, na przykład ćwiczenia pamięci, warsztaty z muzykoterapii i taneczne, kulinarne i komputerowe oraz spotkania tematyczne z ciekawymi ludźmi – dietetykiem, lekarzem, prawnikiem czy psychologiem. Podopieczni mają zapewnione wyżywienie.

Więcej informacji o placówce także na stronie internetowej Urzędu Miasta Modliborzyce: http://modliborzyce.pl/seniorwigor.html

Dane kontaktowe:

Dzienny Dom Senior+ w Modliborzycach

ul. Armii Krajowej 11

23-310 Modliborzyce

Tel. 607 302 197

Email: seniorwigor@modliborzyce.pl

Placówka czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 

Świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci w Tarnobrzegu

Świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci w Tarnobrzegu 

Świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci prowadzona przez Parafialny Zespół Caritas przy parafii p.w. Chrystusa Króla w Tarnobrzegu istnieje od października 2003 roku.

Zadaniem Świetlicy socjoterapeutycznej jest jak najlepsze przygotowanie dzieci i młodzieży do samodzielnego życia poprzez objęcie ich działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi, edukacyjnymi i profilaktycznymi. Świetlica w Tarnobrzegu za podstawowy cel swojej działalności przyjęła zapewnienie dzieciom z rodzin patologicznych, biednych, wielodzietnych, niewydolnych wychowawczo opieki oraz tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka, poprzez zajęcia dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńcze.

Dane kontaktowe:

Świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci w Tarnobrzegu

ul. Niepodległości 9

39-400 Tarnobrzeg

Tel. (+48) 15 822-43-22

Placówka czynna od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 – 16.30