Opatowska 10, Sandomierz sandomierz@caritas.pl (+48) 15 644 55 86

Caritas Diecezji Sandomierskiej

Caritas Diecezji Sandomierskiej jest instytucją charytatywną, której misją jest niesienie pomocy w duchu ewangelicznej miłości, dającej nadzieję na godne życie ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji.

Statut


Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

Caritas Diecezji Sandomierskiej, zwana dalej Caritas D.S., posiada osobowość prawną:

 1. kościelną – na podstawie kanonów 114 – 116 Kodeksu Prawa Kanonicznego i Dekretu Biskupa Sandomierskiego Nr 1052/92, z dnia 15 września 1992 r.
 2. państwową – na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 23 maja 1989 r. Nr 29, poz. 154 z późniejszymi zmianami), wobec czego Caritas D.S. działa w oparciu o przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego, niniejszego statutu i prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§ 2.

Terenem działania Caritas D.S. jest obszar Diecezji Sandomierskiej, a siedzibą – miasto Sandomierz. Dla właściwej realizacji celów statutowych Caritas D.S. może prowadzić działalność poza granicami Diecezji Sandomierskiej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

 

§ 3.

W przypadku prowadzenia działalności pożytku publicznego, a zwłaszcza w zakresie:

 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 2. działalności charytatywnej,
 3. działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 4. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
 5. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
 6. promocji i organizacji wolontariatu

Caritas D.S. działa na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

 

§ 4.

Wszystkie akty wykonywania władzy Caritas D.S., jak nominacje, odwołania ze stanowisk, zarządzenia itp., muszą być sporządzone i przedstawione zainteresowanym osobom na piśmie, zaopatrzone w datę wystawienia i pieczęć oraz podpisane przez kompetentną władzę.

 

Rozdział II
Cele i zadania Caritas Diecezji Sandomierskiej

§ 5.

1. Celem Caritas D.S. jest:

 1. szerzenie oraz praktyczne realizowanie nauki Jezusa Chrystusa o miłosierdziu chrześcijańskim,
 2. organizowanie, koordynowanie i kierowanie całą diecezjalną działalnością dobroczynną oraz jej organizacyjne reprezentowanie,
 3. niesienie pomocy ofiarom wypadków komunikacyjnych,
 4. współpraca z innymi organizacjami o profilu charytatywnym.

2. Zadania Caritas D.S. wypływają z Chrystusowego przykazania miłości, odczytywanego w aktualnej sytuacji Kościoła i w obliczu konkretnych potrzeb ludzi, bez względu na ich wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę czy przekonania polityczne.

Są nimi w szczególności:

 1. zakładanie i prowadzenie ośrodków opieki zamkniętej i otwartej:
  domów pomocy społecznej, domów samotnej matki, świetlic, przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół przysposabiających do zawodu, placówek specjalistycznego poradnictwa, placówek opiekuńczo – wychowawczych, ośrodków adopcyjno – opiekuńczych, ośrodków rehabilitacyjno – edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych, ośrodków wsparcia, ośrodków interwencji kryzysowej, ośrodków ratowania ofiar patologii społecznych i ofiar przemocy, schronisk dla bezdomnych, domów dziennego pobytu, niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, ośrodków rehabilitacyjnych i pielęgnacyjnych, ośrodków wypoczynkowych i kolonijnych, kuchni dla ubogich i podobnych stałych dzieł,
 2. organizowanie i prowadzenie różnego typu poradni oraz organizowanie pomocy doraźnej dla osób fizycznych i instytucji o charakterze charytatywnym w postaci: zapomóg zwrotnych i bezzwrotnych, pomocy medycznej i opieki nad osobami chorymi, samotnymi i starszymi w ich domach, pomocy dla dzieci i młodzieży szkolnej i studenckiej, pomocy dla osób niepełnosprawnych, organizowanie kolonii dla dzieci i młodzieży, pomocy dla poszkodowanych w wypadkach losowych i kataklizmach w kraju i za granicą, oraz innych sposobów pomocy doraźnej w zależności od zmieniających się warunków życia,
 3. organizowanie i prowadzenie zamkniętych i otwartych ośrodków pomocy medycznej,
 4. organizowanie własnych ośrodków terenowych: Parafialnych Zespołów Caritas i Rejonów Caritas oraz innych ośrodków, np. Kół Caritas,
 5. prowadzenie systematycznej i okazjonalnej formacji wiernych do działalności charytatywnej poprzez organizowanie dni skupienia, rekolekcji, kursów, sympozjów oraz wydawanie biuletynów i innych materiałów informacyjno – szkoleniowych,
 6. organizowanie systematycznego kształcenia pracowników charytatywnych,
 7. organizowanie i prowadzenie ośrodków naukowych i nauczania ośrodków studiów społecznych i socjologicznych,
 8. organizowanie i prowadzenie stałych i okazjonalnych akcji finansujących działalność charytatywną,
 9. organizowanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej, z której dochód przeznaczony będzie na działalność statutową,
 10. promowanie działalności charytatywnej Kościoła,
 11. organizowanie i udział w tradycyjnych akcjach charytatywnych,
 12. organizowanie doraźnej pomocy specjalistycznej dla ubogich – w zależności od potrzeb,
 13. utrzymanie łączności i współpracy z Caritas innych diecezji w Polsce, z Caritas Polska oraz z Caritas innych krajów,
 14. współdziałanie z instytucjami i organizacjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami wyznaniowymi, społecznymi, mediami oraz fundacjami i innymi osobami prawnymi – prowadzącymi działalność charytatywną i opiekuńczą.

3. Niesienie pomocy ofiarom wypadków komunikacyjnych, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 może w szczególności przybierać formę:

 1. organizowania pomocy prawnej i psychologicznej poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych i ich rodzinom,
 2. pomocy w rehabilitacji ofiarom wypadków poprzez finansowanie w miarę możliwości zabiegów i sprzętu rehabilitacyjnego,
 3. poszukiwania osób i instytucji mogących udzielić pomocy finansowej poszkodowanym w wypadkach, znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej,
 4. popularyzowania wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym,
 5. współpracy z osobami i instytucjami w zakresie informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pomocy ofiarom wypadków.

 

Rozdział III
Stosunek Władzy Kościelnej do Caritas Diecezji Sandomierskiej

§ 6.

Nadrzędną władzą Caritas D.S. jest Biskup Sandomierski, który:

 1. powołuje Caritas D.S. do istnienia i w razie potrzeby rozwiązuje ją,
 2. nadaje jej Statut i wprowadza w nim zmiany,
 3. powołuje i odwołuje Dyrektora Caritas D.S., którym jest zawsze duchowny inkardynowany do Diecezji Sandomierskiej,
 4. udziela „nihil obstat” na kandydaturę Zastępcy Dyrektora i Sekretarza Caritas D.S. oraz na ich odwołanie, przy czym, jeśli do funkcji tych zostaną powołane osoby duchowne, to tylko spośród duchownych inkardynowanych do Diecezji Sandomierskiej,
 5. tworzy na wniosek Dyrektora Caritas D.S. i znosi Rejony Caritas D.S.,
 6. powołuje na wniosek Dyrektora Caritas D.S. i odwołuje Kierowników Rejonów Caritas D.S.,
 7. powołuje i odwołuje członków Rady Caritas D.S. nie wchodzących do niej z urzędu,
 8. powołuje i odwołuje członków Komisji Rewizyjnej Caritas D.S.,
 9. powołuje na wniosek Dyrektora Caritas D.S. i odwołuje kierowników placówek Caritas D.S. będących duchownymi,
 10. przyjmuje i zatwierdza roczne sprawozdania Dyrektora Caritas D.S. i Komisji Rewizyjnej Caritas D.S., po zaopiniowaniu ich przez Radę Ekonomiczną Diecezji Sandomierskiej,
 11. określa bieżące cele i zadania Caritas D.S.

 

Rozdział IV
Struktura personalna Caritas Diecezji Sandomierskiej

§ 7.

Strukturę personalną Caritas D.S. tworzą:

 1. Zarząd Caritas D.S.,
 2. Rada Caritas D.S.,
 3. Komisja Rewizyjna Caritas D.S.

Zarząd Caritas Diecezji Sandomierskiej

 

§ 8.

1. Działalnością Caritas D.S. kieruje Zarząd, w skład którego wchodzą:

 1. Dyrektor,
 2. Zastępca Dyrektora,
 3. Sekretarz.

2. Do kompetencji Dyrektora Caritas D.S. należy:

 1. kierowanie bezpośrednio całokształtem Caritas D.S. i organizowanie przewidzianych Statutem działań dla zrealizowania celów Caritas D.S.,
 2. reprezentowanie Caritas D.S. oraz występowanie w jej imieniu zgodnie z przepisami prawa i zleceniami Biskupa Sandomierskiego,
 3. informowanie Biskupa Sandomierskiego o działalności Caritas D.S.,
 4. wnioskowanie o udzielenie „nihil obstat” na powołanie i odwołanie Zastępcy Dyrektora i Sekretarza Caritas D.S.,
 5. wnioskowanie o powołanie:
  • członków Rady Caritas D.S. nie wchodzących do niej z urzędu,
  • Kierowników Rejonów Caritas D.S.
 6. powoływanie i odwoływanie świeckich osób odpowiedzialnych za poszczególne działy statutowej działalności Caritas D.S.,
 7. powoływanie i nadzorowanie działalności gospodarczej Caritas D.S.,
 8. powoływanie i odwoływanie funkcyjnego personelu Sekretariatu Caritas oraz funkcyjnych pracowników placówek Caritas D.S. i własnych zakładów działalności gospodarczej,
 9. zatrudnianie, stosownie do potrzeb, pracowników umysłowych i fizycznych dla funkcjonowania Caritas w diecezji, parafiach i podporządkowanych instytucjach,
 10. powoływanie Parafialnych Zespołów Caritas D.S. i Kół Caritas D.S., nadawanie im statutów i organizowanie bieżącej współpracy z nimi,
 11. powoływanie placówek Caritas D.S. i nadawanie im statutów,
 12. przyjmowanie i zatwierdzanie dorocznych sprawozdań z działalności charytatywnej i gospodarczej prowadzonej przez Parafialne Zespoły i Koła Caritas D.S.,
 13. nadzorowanie powoływania i odwoływania Zastępców oraz Sekretarzy Parafialnych Zespołów Caritas D.S.,
 14. zwoływanie posiedzeń Rady Caritas D.S. i przewodniczenie im,
 15. zarządzanie funduszami Caritas D.S.,
 16. nabywanie i zbywanie własności, nieruchomości i ruchomości należących do Caritas D.S., pod tytułem odpłatnym i nieodpłatnym oraz pełnienie zarządu tym mieniem; ponadto udzielanie w tym zakresie pełnomocnictw, przy czym alienacja majątku wymaga zgody Biskupa Sandomierskiego,
 17. wydawanie regulaminów wewnętrznych dla Caritas D.S. oraz jej placówek,
 18. zatwierdzanie i podawanie do publicznej wiadomości rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności Caritas D.S. przewidzianego w art. 23 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 19. zatwierdzanie i ogłaszanie rocznego sprawozdania finansowego przewidzianego w art. 23 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 20. przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego sprawozdań, o których mowa w pkt 18 i 19 – zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. Do kompetencji Zastępcy Dyrektora Caritas D.S. należy:

 1. wykonywanie zadań zleconych przez Dyrektora Caritas D.S.,
 2. wspieranie Dyrektora Caritas D.S. w realizacji jego zadań,
 3. w razie nieobecności Dyrektora zastępowanie go w obowiązkach, przy czym aktu nominacji może dokonać tylko w oparciu o pisemne zlecenie Dyrektora Caritas D.S.,
 4. przygotowywanie w listopadzie każdego roku programu działalności i preliminarza budżetowego Caritas D.S. na rok następny – w celu zatwierdzenia ich przez Radę Ekonomiczną Diecezji Sandomierskiej,

4. Do kompetencji Sekretarza Caritas D.S. należy w szczególności:

 1. bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem Sekretariatu Caritas D.S.,
 2. prowadzenie ksiąg i protokołów,
 3. prowadzenie korespondencji zewnętrznej i wewnętrznej Caritas D.S.,
 4. prowadzenie archiwum Caritas D.S. i porządkowanie go,
 5. przygotowywanie do 15 marca każdego roku sprawozdania ze stanu i działalności Caritas D.S. za rok ubiegły w celu zatwierdzenia go przez Radę Ekonomiczną Diecezji Sandomierskiej,
 6. sporządzanie i wysyłanie darczyńcom na rzecz Caritas D.S. sprawozdań przewidzianych w art. 55 ust. 7 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
 7. sporządzanie rocznych sprawozdań merytorycznych z działalności Caritas D.S. przewidzianych w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 8. sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych przewidzianych w art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 9. wykonywanie innych obowiązków określonych regulaminem ustanowionym przez Dyrektora Caritas D.S.

5. Zarząd działa w oparciu o regulamin wydany przez Dyrektora Caritas D.S.

 

§ 9.

1. Członkowie Zarządu Caritas D.S. nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

2. Członkostwo w Zarządzie Caritas D.S. ustaje na skutek:

 1. zatwierdzenia przez Biskupa Sandomierskiego dobrowolnej rezygnacji ze stanowiska lub funkcji wymienionych w § 8 ust. 1,
 2. odwołania przez Biskupa Sandomierskiego,
 3. śmierci członka.

 

§ 10.

Rada Caritas Diecezji Sandomierskiej

1. Rada Caritas D.S. jest organem doradczym Dyrektora.

2. W skład Rady Caritas D.S. wchodzą:

 1. z urzędu:
  • Dyrektor Caritas D.S.,
  • jego Zastępca,
  • Sekretarz Caritas D.S.,
  • Kierownicy Rejonów Caritas D.S.
 2. sześć osób, powołanych na okres 5-letniej kadencji przez Biskupa Sandomierskiego, na wniosek Dyrektora Caritas D.S., z tym, że trzy z nich wywodzi się z ogniw Caritas, a trzy reprezentuje diecezjalne duszpasterstwa ds. trzeźwości, głuchoniemych, niewidomych, chorych, hospicjów, szpitali, osób niepełnosprawnych, osób uzależnionych oraz więziennictwa.
 1. Na posiedzenie Rady Caritas D.S. Dyrektor może zaprosić biegłych w omawianych na nim sprawach i wysłuchać ich opinii, przy czym biegłym może być każda osoba, o której wiadomo, że ma odpowiednią wiedzę w danej dziedzinie.
 2. Radę Caritas D.S. zwołuje Dyrektor w razie potrzeby, przynajmniej raz na pół roku, dla opiniowania realizowanych zadań i przedstawionych programów działań.
 3. Dyrektor każdorazowo powiadamia Biskupa diecezjalnego o terminie posiedzenia Rady Caritas D.S.
 4. Członkowie Rady Caritas D.S. mają prawo przedstawiania Zarządowi Caritas D.S. swoich sugestii i projektów przyszłych działań Caritas D.S.
 5. Przewodniczącym Rady Caritas D.S. jest Dyrektor Caritas D.S.
 6. Rada Caritas D.S. wybiera spośród swoich członków Sekretarza, którego zadaniem jest protokołowanie posiedzeń i pomoc Przewodniczącemu w jej pracach.
 7.  

§ 11.

Członkostwo w Radzie Caritas D.S. ustaje na skutek:

 1. zatwierdzenia przez Biskupa Sandomierskiego dobrowolnej rezygnacji ze stanowiska lub funkcji wymienionych w § 10 ust. 2 pkt 1 lit. a) – d),
 2. dobrowolnej rezygnacji osób wymienionych w § 10 ust. 2 pkt 2, złożonej Dyrektorowi D.S.,
 3. upływu 5 letniej kadencji – w przypadku osób powołanych do Rady w trybie § 10 ust. 2 pkt 2,
 4. odwołania przez Biskupa Sandomierskiego,
 5. śmierci członka.

 

§ 12.

Komisja Rewizyjna Diecezji Sandomierskiej

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Caritas D.S., odrębnym od Zarządu i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, powołanych przez Biskupa Sandomierskiego, przy czym w jej skład nie mogą wchodzić:

 1. członkowie Zarządu, ani osoby pozostające z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
 2. osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3. Komisja Rewizyjna zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz do roku i w ciągu dwóch miesięcy od zakończenia roku obrachunkowego dokonuje kontroli majątku, ksiąg i gospodarki finansowej Caritas D.S.

4. Komisja Rewizyjna wyniki każdej kontroli w formie pisemnej przedstawia w terminie 30 dni od przeprowadzenia kontroli – Biskupowi Sandomierskiemu.

 

§ 13.

Członkostwo w Komisji Rewizyjnej Caritas D.S. ustaje na skutek:

 1. upływu 5 letniej kadencji, przy czym jeśli koniec kadencji wypadnie w okresie przeprowadzania kontroli, o której mowa w § 12 ust. 3  – kadencja ulega przedłużeniu do zakończenia kontroli i przedstawienia jej wyników Biskupowi Sandomierskiemu,
 2. dobrowolnej rezygnacji z członkostwa w Komisji, zgłoszonej na piśmie Biskupowi Sandomierskiemu,
 3. odwołania przez Biskupa Sandomierskiego,
 4. śmierci członka.

 

Rozdział V
Struktura Terytorialna Caritas Diecezji Sandomierskiej

§ 14.

Strukturę terytorialną Caritas D.S. tworzą:

 1. Parafialne Zespoły Caritas D.S.,
 2. Rejony Caritas D.S.

 

§ 15.

Wszystkie jednostki Caritas D.S., choć cechują się samodzielnością w realizacji wskazanych w niniejszym Statucie zadań, to jednak podlegają Dyrektorowi Caritas D.S.

 

§ 16.

Wszystkie jednostki Caritas D.S. mają prawo korzystać z pomocy Caritas D.S. – formacyjnej, szkoleniowej, rzeczowej, a także – w ramach możliwości budżetowych – finansowej.

 

§ 17.

Parafialny Zespół Caritas Diecezji Sandomierskiej

 1. Parafialny Zespół Caritas D.S., zwany dalej Zespołem, jest podstawową jednostką organizacyjną Caritas D.S. Powinien on powstać przy każdej parafii, prowadzonej przez duchowieństwo diecezjalne, jak i zakonne.
 2. Warunkiem powstania Zespołu jest pisemny wniosek o jego powołanie złożony przez proboszcza, a Dyrektor Caritas D.S., po przyjęciu wniosku, dekretem powołuje Zespół.
 3. Kierownikiem Zespołu jest zawsze proboszcz parafii albo wyznaczony przez niego kapłan.
 4. Kierownik Zespołu powołuje spośród osób świeckich, na okres 5-letniej kadencji, swojego Zastępcę oraz Sekretarza Zespołu, a także ich odwołuje, a o dokonanych nominacjach i odwołaniach powiadamia Dyrektora Caritas D.S.
 5. Kierownik Zespołu powołuje także innych pracowników Zespołu oraz określa i przydziela wszystkim zadania.
 6. Do zadań Zespołu należy przede wszystkim:
  1. mobilizacja całej wspólnoty parafialnej do praktykowania miłosierdzia modlitwą, słowem i czynem,
  2. stałe rozpoznawanie i określanie możliwości pomocy potrzebującym,
  3. organizowanie i świadczenie konkretnej pomocy potrzebującym na terenie parafii,
  4. współpraca z innymi grupami parafialnymi w działalności charytatywnej,
  5. współpraca z Zarządem Caritas D.S. i – jeśli istnieje – właściwym terytorialnie Rejonem Caritas D.S.,
  6. przygotowywanie i przekazywanie Dyrektorowi Caritas D.S., do dnia 15 lutego każdego roku, sprawozdania za rok ubiegły z działalności charytatywnej oraz sytuacji finansowej Zespołu. Wgląd do wymienionego sprawozdania zastrzeżony jest dla kompetentnej władzy kościelnej.
 7. Do zadań Sekretarza Zespołu należy prowadzenie kartotek osób potrzebujących i korzystających z pomocy Zespołu, kroniki, ewidencji otrzymanych darów i ofiar, ewidencji majątku Zespołu oraz innych dokumentów. Dokumentacja ta pozostaje w całości do wglądu kompetentnych władz kościelnych i państwowych.
 8. W przypadku korzystania z dotacji państwowych lub samorządowych Zespół prowadzi dokumentację zgodnie z wymaganiami jednostek dotujących.
 9. Wszystkie osoby w ramach Zespołu realizują zadania charytatywne społecznie, przy czym zastrzega się możliwość – jeśli będzie tego wymagać ilość i charakter zadań – zatrudnienia na etacie Zastępcy Kierownika Zespołu oraz innych osób. Decyzję o tym podejmuje oraz dokonuje zatrudnienia Kierownik Zespołu.
 10. Członkowie Zespołu współpracują z pozostałymi grupami parafialnymi i ukazują im możliwości działania na odcinku charytatywnym.
 11. Szczegółowe zasady działania Zespołu określa odrębny statut, opracowany przez Zespół i nadany przez Dyrektora Caritas D.S.

 

§ 18.

Parafialne zespoły Caritas D.S. działają w łączności z parafią, przy której działają i na jej rzecz, co oznacza, że za zobowiązania finansowe Zespołu odpowiada dana parafia, a nie Caritas D.S.

 

§ 19.

Rejon Caritas Diecezji Sandomierskiej

 1. W przypadku zaistnienia kilku Parafialnych Zespołów Caritas w danym rejonie duszpasterskim lub istnienia realnej potrzeby, może powstać ośrodek koordynacyjny i pośredniczący – Rejon Caritas D.S. (w skrócie zwany Rejonem). O potrzebie jego powstania decyduje – na wniosek Dyrektora Caritas D.S. – Biskup Sandomierski.
 2. Kierownik Rejonu, powołany przez Biskupa Sandomierskiego na wniosek Dyrektora Caritas D.S. spośród Kierowników Zespołów, może dobrać sobie współpracowników, którzy z zasady powinni być pracownikami społecznymi lub wolontariuszami.
 3. Zadania Kierownika Rejonu określa Dyrektor Caritas D.S. w oparciu o aktualne potrzeby.

 

Rozdział VI
Struktury o charakterze mieszanym Caritas Diecezji Sandomierskiej

§ 20.

Strukturami o charakterze mieszanym Caritas D.S. są:

 1. Placówki Caritas D.S.,
 2. Koła Caritas D.S.

 

§ 21.

Placówka Caritas Diecezji Sandomierskiej

 1. Placówkę do istnienia w razie realnej potrzeby, powołuje Dyrektor Caritas D.S., a jednocześnie nadaje jej Statut i powołuje jej kierownika.
 2. W przypadku osoby duchownej, kierownika placówki Caritas D.S. powołuje  i odwołuje – na wniosek Dyrektora Caritas D.S. – Biskup Sandomierski, który w przypadku powoływania (lub odwoływania) na kierownika placówki osoby zakonnej działa w porozumieniu z właściwym przełożonym zakonnym.

 

§ 22.

Koło Caritas Diecezji Sandomierskiej

 1. Jeśli szczególne potrzeby charytatywne tego wymagają, mogą powstać środowiskowe Koła Caritas D.S., zwane dalej Kołami (np. Szkolne Koło Caritas).
 2. Koło pracuje na podobnych zasadach jak Parafialny Zespół Caritas D.S. z uwzględnieniem swej specyfiki.
 3. Szczegółowe zasady działania Koła określa regulamin, opracowany przez Koło i nadany przez Dyrektora Caritas D.S.

 

§ 23.

 1. Na czele Koła stoi powołany przez kierownika danej jednostki i jemu podlegający Opiekun Koła.
 2. Opiekun Koła i jego członkowie podejmują i organizują zadania charytatywne społecznie.
 3. Powołanie Opiekuna Koła spośród osób należących do instytutów życia konsekrowanego lub stowarzyszeń życia apostolskiego dokonuje się po uprzedniej konsultacji z kompetentnym przełożonym kandydata na stanowisko.

   

Rozdział VII
Środki materialne i sprawy finansowe Caritas Diecezji Sandomierskiej

§ 24.

Caritas D.S. ma prawo posiadania, nabywania, zbywania, użytkowania i zarządzania majątkiem ruchomym i nieruchomym oraz występowania przed władzami kościelnymi i państwowymi, sądami i osobami trzecimi dla obrony i reprezentacji swoich praw.

 

§ 25.

Środki materialne Caritas D.S. pochodzą z:

 1. nieruchomości i mienia ruchomego, stanowiących własność Caritas D.S., względnie przez nią użytkowanych oraz z obrotu tym majątkiem,
 2. subwencji i dotacji pochodzących od krajowych i zagranicznych instytucji kościelnych, państwowych, samorządowych, społecznych i osób prywatnych,
 3. zapisów, darowizn i spadków od osób prywatnych i instytucji polskich i zagranicznych,
 4. odpisów podatkowych na cele statutowo – charytatywne, pochodzących od firm prywatnych, przedsiębiorstw państwowych, spółdzielni, spółek i innych form działalności gospodarczej oraz osób indywidualnych,
 5. własnej działalności gospodarczej: wytwórczej, handlowej, usługowej i szkoleniowej,
 6. ofiar pieniężnych lub w naturze od osób prywatnych i społeczności wiernych,
 7. nawiązek i świadczeń orzekanych przez sądy.

 

§ 26.

Inne kościelne osoby prawne nie ponoszą odpowiedzialności finansowej
za zobowiązania Caritas D.S., tak samo Caritas D.S. – nie ponosi odpowiedzialności finansowej za zobowiązania innych kościelnych osób prawnych.

 

§ 27.

W razie likwidacji Caritas D.S., jej majątek przechodzi na własność Diecezji Sandomierskiej z przeznaczeniem na cele charytatywne diecezji.

 

§ 28.

1. Działalność pożytku publicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), prowadzona przez Caritas D.S., podlega wyodrębnieniu w sposób zapewniający należytą identyfikację pod względem organizacyjnym i rachunkowym.

2. Dochód Caritas D.S., uzyskiwany w wyniku prowadzenia działalności pożytku publicznego w trybie przepisów ustawy, o której mowa w ust. 1, służy wyłącznie realizacji celów statutowych.

 

§ 29.

W ramach statutowej działalności Caritas D.S. zabronione jest:

 1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Caritas D.S. w stosunku do jej pracowników lub wolontariuszy oraz osób, z którymi pracownicy bądź wolontariusze pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywanie majątku na rzecz pracowników Caritas D.S., wolontariuszy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatne lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywanie majątku na rzecz pracowników Caritas D.S., wolontariuszy oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Caritas D.S.,
 4. dokonywanie zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Caritas D.S., członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe,
 5. korzystanie z przekazanych darowizn w jakichkolwiek celach nie związanych bezpośrednio z wykonywaniem zadań statutowych.

   

Rozdział VIII
Święto Patronalne, Patroni i Symbole

§ 30.

1. Świętem patronalnym Caritas D.S. jest II Niedziela Wielkanocna, czyli Bożego Miłosierdzia.

2. Patronami Caritas D.S są błogosławiony Wincenty Kadłubek i Święta Jadwiga Królowa.

 

§ 31.

1. Caritas D.S. używa prawnie zastrzeżonych: nazwy „Caritas Diecezji Sandomierskiej” oraz symbolu przedstawiającego czerwony, równoramienny Krzyż z potrójnymi promieniami falistymi, wychodzącymi z każdego wewnętrznego kąta między ramionami Krzyża oraz białymi literami CARITAS, wpisanymi we wnętrzu Krzyża w stylizowaną formę serca.
2. Caritas D.S. używa pieczęci podłużnej i okrągłej. Pieczęć podłużna zawiera: nazwę statutową, siedzibę i jej adres. Pieczęć okrągła zawiera: w środku symbol Caritas oraz napis w otoku – CARITAS DIECEZJI SANDOMIERSKIEJ.
3. Parafialne Zespoły Caritas D.S. posługują się pieczęcią podłużną o następującej treści: „Caritas Diecezji Sandomierskiej Zespół przy Parafii … (nazwa i adres parafii)”.
4. Caritas D.S. ma obowiązek wykorzystywać wszelkie dostępne środki prawne dla uzyskania i zachowania ochrony prawnie zastrzeżonej dla nazwy i symbolu Caritas kościelnej na terenie RP oraz poza granicami kraju. Należy także prawnie reagować w przypadku naruszenia tej prawnie zastrzeżonej nazwy i symbolu przez stowarzyszenia charytatywne katolików i inne instytucje charytatywne, ale nie kościelne.

 

Rozdział IX
Przepisy przejściowe

§ 32.

1. Wszystkie sprawy organizacyjne Caritas D.S. będące w toku, powinny zostać zakończone w trybie dotychczas obowiązującego Statutu, chyba że co innego wynika ze Statutu niniejszego.
2. Jeżeli nowe przepisy przewidują kadencję dla pełnienia funkcji w jednostkach Caritas D.S., dotychczasowe nominacje utrzymuje się w mocy do czasu wydania i doręczenia nowych nominacji lub odwołania.
3. Jeżeli nowe przepisy przewidują powołanie do realizacji zadań Caritas D.S. osób duchownych, dotychczasowe nominacje utrzymuje się w mocy z wyjątkiem osób wymienionych w § 10 ust. 2 pkt 2.
4. Jeżeli Statut powierza określone uprawnienia lub określone obowiązki innemu podmiotowi niż dotychczas, stosuje się nowe przepisy.
5. Jeżeli nowe przepisy znoszą instytucje prawne, ich działanie utrzymuje się w mocy przez okres 30 dni od wejścia w życie niniejszego Statutu.
6.Dotychczasowe statuty jednostek organizacyjnych i inne akty wewnętrzne Caritas D.S. zachowują moc do czasu wydania nowych statutów i aktów wewnętrznych, jeżeli nie są sprzeczne z niniejszym Statutem.
7. Jeżeli Statut zobowiązuje określony podmiot do wydania statutu lub innego aktu wewnętrznego, a statutu lub aktu takiego nie ma, obowiązek ten powinien być podjęty i wykonany w terminie 60 dni od wejścia w życie niniejszego Statutu.

 

Rozdział X
Przepisy końcowe

§ 33.

1.Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Biskupa Sandomierskiego.
2.Traci moc Statut w brzmieniu zatwierdzonym przez Biskupa Sandomierskiego w dniu 14 czerwca 2004 roku.