Opatowska 10, Sandomierz sandomierz@caritas.pl (+48) 15 644 55 86

Caritas Diecezji Sandomierskiej

Caritas Diecezji Sandomierskiej jest instytucją charytatywną, której misją jest niesienie pomocy w duchu ewangelicznej miłości, dającej nadzieję na godne życie ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji.

Wakacje w Polsce 2020


Wakacje w Polsce 2020

Bieszczady 2020

Ośrodek wypoczynkowy w Nasicznem położony jest w powiecie bieszczadzkim, w gminie Lutowiska. Malownicze widoki okalające Nasiczne sprawiają, że kto choć raz zawitał w te strony już zawsze będzie tu wracał. To wyjątkowe miejsce w którym czas płynie inaczej. Naturalna dzikość Bieszczadzkiego Parku Narodowego oraz rzadkie w dzisiejszym świecie warunki klimatyczne sprzyjają poprawie samopoczucia i zdrowia.

Bieszczady to unikalne miejsce na mapie całej Polski, które charakteryzujące się małą ingerencją człowieka w otaczającą nas przyrodę.

Ośrodek w Nasicznem funkcjonuje przez cały rok. 

Zapraszamy serdecznie turystów indywidualnych jak i wycieczki zorganizowane do skorzystania z oferty przygotowanej przez nasz Ośrodek Wypoczynkowy w Nasicznem. Szczegóły dostępne na stronie: 

http://www.nasiczne.pl/

 

Ośrodek Wypoczynkowy w Bojanowie

Gmina Bojanów położona jest w dorzeczu rzeki Łęg. Jest to teren mocno zalesiony. Lasy występują w zwartych kompleksach położonych w zachodniej i wschodniej części gminy i rzeka Łęg decydują o walorach turystyczno-krajobrazowych tych okolic. Wśród różnorodnych siedlisk leśnych, od borów suchych po bagienne, zachowały się tereny lasu o charakterze puszczańskim. Lasy te położone są na terenach morenowych i wydmowych o korzystnych warunkach wilgotnościowych, mogą być wykorzystywane do uprawiania turystyki i rekreacji. Cały teren gminy jest terenem nizinnym zalesionym, w 60,3 % i mało zróżnicowanym pod względem ukształtowania fizycznego. Klimat zbliżony jest do klimatu umiarkowanego właściwego dla północnej części województwa podkarpackiego, łagodzony jeszcze przez duże obszary lasu a więc jest korzystny dla upraw wszystkich roślin. Na atrakcyjność turystyczną tego terenu składają się duże powierzchnie leśne (są tu bory i lasy świeże występujące w rejonie Przyszowa i Bojanowa oraz kompleksy leśne we wschodniej części gminy), urozmaicony krajobraz i malownicze dorzecze rzeki Łęg. Wśród lasów położone są wsie i osady leśne, gdzie można spotkać przykłady dawnej drewnianej zabudowy mieszkalnej, stare kapliczki, charakterystyczne krzyże przydrożne. Lasy tworzą otulinę dla ukształtowanej wzdłuż doliny Łęgu zabudowy mieszkaniowej i terenów uprawnych. Czysta rzeka Łęg (z drugim stopniem czystości) i duża ilość terenów wzdłuż niej z możliwością wykorzystania ich na cele rekreacyjne i wypoczynek są niewątpliwym bogactwem wzmacniającym walory Ścieżka turystyczno-rekreacyjne gminy. Duża odległość od ośrodków miejskich i zakładów przemysłowych, czyste powietrze oraz dobry stan środowiska naturalnego stwarzają dogodne warunki do rozwoju rekreacji i turystyki. Podstawowymi walorami gminy są ekologiczne produkty rolne, bogactwo okolicznych lasów w jagody, grzyby oraz wyjątkowo dogodne warunki do wędkowania, turystyki rowerowej i pieszej, biwakowania i innych form relaksu. 

http://www.lesnywypoczynek.pl/

 

Wakacje dla rodzin 2020

Wakacje Nasiczne 2020