Opatowska 10, Sandomierz sandomierz@caritas.pl (+48) 15 644 55 86

Caritas Diecezji Sandomierskiej

Caritas Diecezji Sandomierskiej jest instytucją charytatywną, której misją jest niesienie pomocy w duchu ewangelicznej miłości, dającej nadzieję na godne życie ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji.

Powrót Podsumowanie POPŻ 2014-2020 Podprogramu 2021 Plus


Podprogram 2021 Plus został zakończony!

 

Caritas Diecezji Sandomierskiej jako Organizacja Partnerska Regionalna Caritas Polska – Organizacji Partnerskiej Ogólnopolskiej w czasie od 1 lutego 2023 roku do 30 września 2023 roku realizowała na terenie swojej diecezji Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2021 Plus. Celem Podprogramu 2021 Plus było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie od 1 lutego 2023 roku do 30 września 2023 roku. We wrześniu 2023 roku zostały wydane ostatnie paczki żywnościowe dla osób spełniających kryteria kwalifikowalności. Pomoc żywnościową otrzymały osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, np. dotknięte ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą i uzyskujące dochód nieprzekraczający 1 707,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 1 320,00 zł w przypadku osoby w rodzinie (dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej). Od dnia 15 maja 2023 r. kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2021 Plus wynosiło 235% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Pomoc przysługuje, jeśli dochód nie przekracza: 1 823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, 1 410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

W Podprogramie 2021 Plus wzięło udział w Diecezji Sandomierskiej łącznie 25 Organizacji Partnerskich Lokalnych. W tym 6 OPL-i z Województwa Świętokrzyskiego, 17 OPL-i z Województwa Podkarpackiego i 2 OPL-e z Województwa Lubelskiego. W sumie pomoc żywnościową otrzymało 9 074 osoby z terenu Diecezji Sandomierskiej. Z pośród wszystkich odbiorców 3 983 osoby – to mężczyźni, zaś 5 091 osób – to kobiety. W podziale ze względu na wiek z Podprogramu 2021 Plus skorzystało: 2 222 osoby poniżej 15 roku życia, 960 osób powyżej 65 roku życia i 5 892 osób z pozostałych kategorii wiekowych. Z pomocy POPŻ Podprogramu 20201 Plus skorzystało: 199 osób bezdomnych, 840 osób niepełnosprawnych, 4 697 Migrantów (w tym społeczności marginalizowanych) i 3 338 osób z pozostałych grup odbiorców. W podziale ze względu na wysokość kryterium dochodowego pomoc otrzymało: do 100% kryterium – 2 292 osoby, do 100 - 200% kryterium – 6 782 osoby. W podziale ze względu na województwa liczba osób, które korzystały z Podprogramu 2021 Plus przedstawia się następująco: Województwo Podkarpackie – 1 647 osób, Województwo Świętokrzyskie – 6 863 osoby, Województwo Lubelskie – 564 osoby.

OPL-e wydawały żywność w postaci paczek żywnościowych. W sumie wydano ogółem w czasie całego Podprogramu 2021 Plus – 9 125 paczek, w podziale ze względu na województwa przedstawia się to następująco: Województwo Podkarpackie – 1 698 paczek, Województwo Świętokrzyskie – 6 863 paczek, Województwo Lubelskie – 564 paczek. Żywność była wydawana z Magazynu Caritas Diecezji Sandomierskiej, znajdującego się przy ulicy Trześniowskiej 13, 27-600 Sandomierz. OPL-e pobierały żywność raz lub dwa razy w czasie trwania Podprogramu 2021 Plus. Wydawanie żywności w poszczególnych OPL-ach odbywało się w dniu odbioru z magazynu lub następnego dnia w warunkach dostosowanych do kontaktu z produktami spożywczymi. W Podprogramie 2021 Plus ze względu stan zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem Covid-19 dystrybucja żywności była dostosowana do aktualnie panujących warunków. Zachowano w tym względzie wszelkie środki ostrożności. Dzięki współpracy wielu osób i służb – takich jak: lokalne Ośrodki Pomocy Społecznej, Wojska Obrony Terytorialnej, Straż Pożarna – Podprogram 2021 Plus był możliwy do zrealizowania.

Wszystkie OPL-e dysponowały odpowiednim zapleczem administracyjno-biurowym oraz pomieszczeniami do wydawania żywności i realizacji warsztatów w formie spotkań, szkoleń itp. Dostęp do Podprogramu 2021 Plus zapewniony był bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych do otrzymania tej pomocy. Caritas Diecezji Sandomierskiej wspierała poprzez POPŻ 2014-2020 Podprogram 2021 Plus osoby i rodziny podlegające dyskryminacji materialnej, która polega na braku możliwości zaspokojenia potrzeb żywieniowych. Dlatego szczególną pomocą żywnościową podczas realizacji Podprogramu 2021 Plus objęte były: rodziny wielodzietne i dysfunkcyjne oraz osoby starsze i samotne, które oczekiwały zwiększonej ilości produktów żywnościowych.

W Podprogramie 2021 Plus Caritas Diecezji Sandomierskiej rozdysponowała wśród osób potrzebujących następujące 6 rodzajów artykułów spożywczych, były to: powidła śliwkowe, makaron jajeczny świderki, mleko UHT, szynka wieprzowa mielona, cukier biały, olej rzepakowy.

W sumie każda osoba otrzymała minimum 9,2 kilogramów żywności. Caritas Diecezji Sandomierskiej w czasie Podprogramu 2021 Plus wydała 82 tony 842,40 kilogramów produktów spożywczych, o łącznej wartości 539 663,25 zł.

Caritas Diecezji Sandomierskiej w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2021 Plus w okresie od 1 lutego 2023 roku do 30 września 2023 roku przeprowadziła 35 Warsztatów w ramach Działań Towarzyszących płatnych. Warsztaty odbyły się w 9 OPL-ach z terenu Diecezji Sandomierskiej. We wszystkich Warsztatach w ramach Działań Towarzyszących płatnych wzięło udział w sumie 935 osób. Były to głównie osoby dorosłe, choć z rodzicami przychodziły też czasem dzieci. W Warsztatach udział wzięło: 694 kobiety i 241 mężczyzn, 1 dziecko do lat 15, 304 osoby po 65 roku życia, 30 osób bezdomnych przebywających w schroniskach, 306 osób niepełnosprawnych. Warsztaty były realizowane przez Caritas Diecezji Sandomierskiej, która zapewniła wykwalifikowaną kadrę i wszelkie materiały potrzebne do realizacji zadania. Warsztaty odbyły się w OPL-ach z terenu Województwa Świętokrzyskiego, Podkarpackiego i Lubelskiego – było to podyktowane liczbą zainteresowanych Beneficjentów oraz możliwościami OPL-i.

Działania te były realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów stacjonarnych i/lub zdalnych przekazujących niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności. Warsztaty były realizowane przez Caritas Diecezji Sandomierskiej. Forma realizacji poszczególnych Warsztatów była dostosowana do aktualnych wytycznych związanych z przepisami obowiązującymi w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego Covid-19 zgodnie z bieżącymi rozporządzeniami Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Warsztaty w zdecydowanej większości miały formę zdalną – w postaci materiałów drukowanych skierowanych bezpośrednio do odbiorców. Miejscem realizacji Warsztatów stacjonarnych były pomieszczenia udostępniane przez poszczególne OPL-e.

Caritas Diecezji Sandomierskiej przeprowadziła następujące Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących płatnych: warsztaty dietetyczne i zdrowego żywienia; warsztaty kulinarne; warsztaty przeciwdziałania marnowaniu żywności. Uczestnicy warsztatów otrzymywali materiały szkoleniowe oraz drobne pamiątkowe upominki.

Udzielanie pomocy żywnościowej w formie paczek dla osób, którym zostały wydane skierowania przez Ośrodki Pomocy Społecznej to jedna z form wsparcia w ramach Podprogramu 2021 Plus. Kolejną jest realizacja Działań Towarzyszących płatnych w ramach współpracy z OPR – Caritas Diecezji Sandomierskiej. Następną jest aktywizacja społeczna osób otrzymujących pomoc poprzez dołączenie ich do wszelkiego rodzaju działań na rzecz włączenia społecznego. Odbywało się to w bezpośredni sposób za pomocą następujących działań:

 • Organizowania różnego rodzaju działań na rzecz włączenia społecznego Uczestników Podprogramu 2021 Plus, spotkań integracyjnych, wsparcia terapeutycznego i psychologicznego, spotkań tematycznych w parafiach;
 • Ogłaszanie naboru do Programu POPŻ 2014-2020 Podprogramu 2021 Plus, wywieszanie plakatów, informacje lokalne;
 • Akcja informacyjna, przeprowadzanie rozmów z członkami rodzin w celu zapoznania ich z zadaniami „Caritas” na terenie parafii;
 • Pomoc w wypełnianiu dokumentacji koniecznej do korzystania z pomocy żywnościowej i wszelkiej pomocy społecznej lub socjalnej;
 • Pomoc osób korzystających z POPŻ Podprogramu 2021 Plus w realizacji samego zadania – pomoc przy rozładunku;
 • Zorganizowanie przywozu i rozprowadzania żywności wśród najbardziej potrzebujących rodzin;
 • Wyszukiwanie wśród mieszkańców osób samotnych, chorych, którym można pomóc;
 • Pomoc w wypełnianiu różnorodnej dokumentacji;
 • Organizowanie sprzedaży świec Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom i baranków wielkanocnych Caritas;
 • Zachęcanie osób korzystających z POPŻ 2014-2020, Podprogramu 2021 Plus do udziału we wszelkiego rodzaju spotkaniach w parafii – jasełka, spotkania opłatkowe, spotkania wielkanocne, spotkania okolicznościowe, nabożeństwa, wszelkie inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej. W Podprogramie 2021 Plus było to w wielu OPL-ach niemożliwe do realizacji ze względu na panujący do pewnego czasu stan zagrożenia epidemicznego COVID-19 i zachowanie szczególnych środków ostrożności.

W ramach realizacji przez Caritas Diecezji Sandomierskiej Podprogramu 2021 Plus:

 • zaangażowanych było 25 Organizacji Partnerskich Lokalnych;
 • żywność odebrało 9 074 osób potrzebujących;
 • wydano osobom potrzebującym 82 tony 842,40 kilogramów żywności;
 • wydano osobom potrzebującym 9 125 paczek żywnościowych;
 • w Diecezji Sandomierskiej w ramach Podprogramu 2021 Plus nie wydawano posiłków;
 • przeprowadzono w ramach działań towarzyszących 35 warsztatów dla 935 uczestników.

Realizacja Podprogramu 2021 Plus zakończyła się 30 września 2023 roku, jednocześnie dobiegła końca edycja Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020. Wykonanie założeń Podprogramu 2021 Plus było możliwe dzięki współpracy kilku organizacji: Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Caritas Polska, Caritas Diecezji Sandomierskiej, poszczególnych OPL-i – Parafii, Ośrodków Pomocy Społecznej, Stowarzyszeń, Kół Gospodyń Wiejskich i lokalnych Ośrodków Pomocy Społecznej – blisko 40. Działania podjęte w ramach tego zadania przyniosły z jednej strony wymierną pomoc żywnościową dla osób potrzebujących, z drugiej zaś zjednoczyły lokalne społeczności i zapobiegły dyskryminacji ze względu na wartość dochodu. W trudnym czasie stanu zagrożenia epidemicznego Covid-19 pomoc żywnościowa z Podprogramu 2021 Plus okazała się niezwykle ważnym punktem ratującym domowy budżet dla wielu osób i rodzin.

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus

współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.